Hanaa-lehden yleiset tilausehdot

1. Yleistä
Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) tilaa Hanaa-medialta (RLO Events Oy:n aputoiminimi), Y-tunnus: 2132851-5, Paippistentie 457, 04170 Paippinen (jäljempänä ”Hanaa-media”) tuotteen (jäljempänä ”Tuote”). Mikäli Asiakas ei hyväksy näitä tilausehtoja kokonaisuudessaan, ei hänellä ole oikeutta käyttää Tuotetta.

2. Tilauksen syntyminen ja sopimuksen voimassaolo
Asiakkaan on oltava yli 18-vuotias tai Asiakkaalla on oltava huoltajan lupa. Tilausta koskeva sopimus syntyy, kun Hanaa-media on hyväksynyt tilaukseen kuuluvien tuotteiden tilauksen toimittamalla Asiakkaalle laskun tai Tuotteen.

Tilaus on voimassa joko määräaikaisena 12 kuukautta tai kestotilauksena toistaiseksi voimassa olevana.

3. Tuotteen maksullisuus ja laskutus
Tuote on maksullinen ja Asiakas on velvollinen maksamaan tilauksensa laskulla, joka toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Hanaa-medialle, mikäli hänen ilmoittamansa osoite muuttuu.

Jos tilaus on kestotilaus, Hanaa-media laskuttaa tilausmaksun vuosittain kulloinkin voimassa olevaan hintaan. Ensimmäinen laskutuspäivä riippuu siitä, koska tilaus on tehty. Kestotilaus jatkuu ilman erillistä uudistamista, ellei Asiakas irtisano tilaustaan tai muuta sitä määräaikaiseksi.

Määräaikainen tilaus päättyy ilman erillistä irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa.

Mikäli Asiakas ei maksa tilaustaan viimeistään laskun eräpäivänä, on Hanaa-medialla oikeus siirtää laskun perintä perintätoimistoon ja/tai keskeyttää tilaus. Hanaa-medialla on oikeus periä viivästyneistä maksusuorituksista korkolain mukaista viivästyskorkoa.

4. Tuotteen toimitus
Tuote toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan postiosoitteeseen, noudattaen Postin jakeluehtoja. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Hanaa-medialle, mikäli hänen ilmoittamansa postiosoite muuttuu.

Hanaa-media ei ole vastuussa, mikäli Tuotetta ei voida toimittaa Asiakkaalle puutteellisten tai muuttuneiden yhteystietojen takia.

5. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus
Hanaa-media ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

Mikäli Hanaa-media lopettaa Tuotteen tarjoamisen, sitoutuu Hanaa-media palauttamaan Asiakkaalle sen summan, joka vastaa Asiakkaalle mahdollisia toimittamatta jääneitä printtilehtiä. Summa palautetaan edellyttäen, että se on vähintään 3 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Hanaa-medialle summan palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

6. Peruuttamisoikeus
Asiakkaalla on kuluttajansuojalain nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa ensimmäisen tuote-erän vastaanottamisesta. Peruuttaminen tehdään hanaa.fi-verkkosivujen kautta.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

7. Irtisanominen
Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tilaus hanaa.fi-verkkosivujen kautta tai sähköpostitse. Irtisanominen koskee tilattua Tuotetta ja se päättää tilauksen irtisanomishetkellä meneillään olevan laskutusjakson loppuun.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole irtisanominen.

8. Sopimuksen purkaminen
Hanaa-media voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos Asiakas on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla, eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. maksun maksamatta jättäminen maksumuistutuksen jälkeen.

9. Sopimuksen siirtäminen
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Hanaa-median nimenomaista suostumusta. Hanaa-medialla on oikeus siirtää tilaussopimus liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle.

10. Muutokset tilausehdoissa ja palveluissa
Hanaa-medialla on oikeus muuttaa Tuotteen tilausehtoja oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

Olennaisista tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla tai postitse tai tuotteen välityksellä. Asiakkaalla on tilausehtojen muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevan laskutusjakson päättyessä. Mikäli Asiakas ei käytä oikeuttaan irtisanoa tilaus ehtojen muuttamisen jälkeen, sitoutuu hän noudattamaan muutettuja ehtoja.

11. Tietosuoja
Hanaa-media käsittelee Asiakkaan henkilötietoja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaseloste.

12. Erimielisyydet
Hanaa-median ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Porvoon käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

13. Ehtojen voimassaolo
Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

14. Asiakkaan vakuutus
Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä hyväksyneensä nämä tilausehdot. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan edellä mainittuja ehtoja.

15. Yhteystiedot
Hanaa-media
Paippistentie 457
04170 PAIPPINEN
puh. 0400 245459
info@hanaa.fi

Scroll to Top